ႏွစ္ေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ သုေတသနျပဳထားေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ထိပ္တန္း ႏို႔ခ်ဥ္ အမွတ္တံဆိပ္ ယာခုရုတိုသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာျခင္းကိုု အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္မွန္း
EducationEventHealth

ႏွစ္ေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ သုေတသနျပဳထားေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ထိပ္တန္း ...

ယာခုုရုုတိုု ျမန္မာ အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုုန္ထုတ္လုုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္သည္ ကမ