EducationEventHealth

ႏွစ္ေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ သုေတသနျပဳထားေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ထိပ္တန္း ႏို႔ခ်ဥ္ အမွတ္တံဆိပ္ ယာခုရုတိုသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာျခင္းကိုု အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္မွန္း

ယာခုုရုုတိုု ျမန္မာ အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုုန္ထုတ္လုုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္သည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုုး နည္းတူ တိက်ၿပီး စနစ္က်ေသာ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မွႈ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Photo: Yakult Myanmar FB

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၁၉။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းႏုိ႔ခ်ဥ္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ ယာခုရုတိုကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္မိတ္ဆက္ ေပးလိုက္ၿပီး အဆုိပါ မီဒီယာမိတ္ဆက္အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာမီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားကို အထူးသီးသန္႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြးစစစ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ယာခုရုတုိျမန္မာ၏ အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးျမင့္ ယာခုရုတုိႏုိ႔ခ်ဥ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ စက္ရုံတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကို မီဒီယာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေလ့လာခဲ့ ပါသည္။

Photo: Yakult Myanmar FB

အဆိုုပါ သတင္းမီဒီယာ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အရည္အေသြးျမင္႔ယာခုရုတို ႏို႔ခ်ဥ္မ်ားကို ေသာက္သံုးနိုင္ရန္အတြက္ အေတြ႔အၾကံဳျပည့္ဝေသာ ကြ်မ္းက်င္ ဂ်ပန္ပညာရွင္မ်ားမွ  စနစ္တက် အရည္အေသြးစိစစ္ထိန္းခ်ဳပ္ထုတ္လုပ္ေနပံု အဆင့္ဆင့္ကို သတင္း မီဒီယာအဖြဲ႕မ်ားမွ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုု႔ေနာက္တြင္ ယာခုုရုုတိုု၏ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ယာခုုရုုတိုု သမိုုင္းေၾကာင္း ဗီဒီယိုုမွတ္တမ္းအားလည္း ၾကည့္ရႈခဲ့ၾက ပါသည္။

“ကြ်န္ပ္တို႔သည္ လူေနမႈဘဝသိပၸံႏွင့္ အဏုဇီဝဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ သုေတသန ေလ႔လာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကမာၻေပၚရွိလူသားအားလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္နိုင္ေရး  ျဖည္႔ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္” ဟူေသာ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ယာခုုရုုတိုုသည္ လက္ရွိတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေနရာေဒသေပါင္း မ်ားစြာသိုု႔ ေဈးကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ၎၏ ထုုတ္ကုုန္မ်ားကိုု ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ယာခုုရုုတိုု ထုုတ္ကုုန္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုုင္ငံေပါင္း (၃၉) ႏိုုင္ငံတြင္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ယာခုုရုုတိုုကို ဝယ္ယူရရွိႏိုုင္ေသာ (၄၀) ေျမာက္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါသည္။

အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအတြင္း ေစ်းကြက္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာသည္နွင္႔အမွ် ယာခုရုတိုသည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယာခုရုတိုျမန္မာကို စတင္လာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယာခုရုတိုကို စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည္႔အခ်ိန္တြင္လည္း ျမန္မာအိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယာခုရုတိုအမ်ိဳးသမီးဟု ေခၚေသာ Yakult Ladies မ်ားက အိ္မ္တိုင္ရာေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေသာစနစ္ျဖင္႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Photo: Yakult Myanmar FB

ယာခုရုတို ဆိုုသည္မွာ

ယာခုရုတိုႏို႔ခ်ဥ္သည္ အူလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အထူး ေကာင္းမြန္သည့္ လူ႔ခႏၶာကိုုယ္ အက်ဳိးျပဳ ဘက္တီးရီးယားျဖစ္ေသာ Lactobacillus casei strain Shirota ပါရွိျပီး တစ္ဗူးတြင္ အေကာင္ေရ သန္းေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ပါသည္။ ယာခုရုတိုကို ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္

(၁) အူလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ က်န္းမာ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းနွင္႔ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္။

(၂) ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို တိုးတက္ေစ၍ ခႏၶာကိုုယ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစသည္။

အသက္အရြယ္မေရြး ေန႕စဥ္ တစ္ဗူးႏွင့္ အထက္ပို၍ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။

Yakult အေၾကာင္း

ယာခုုရုုတိုုသည္ ၎၏ လုုပ္ငန္းကိုု ၁၉၃၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ၌ စတင္ခဲ့ၿပီး ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၃၉ ခုထိ လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္ထားပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ရံုုးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ယာခုုရုုတိုု ၀န္ထမ္းအင္အား ၂၇၀၀၀ ခန္႔ (၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ စာရင္းခ်ဳပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ) ျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းလံုး ျဖန္႔က်က္ထားၿပီး Yakult Central Institute မွ သုေတသီ အျမာက္အမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ “Yakult Ladies” (ယာခုုရုုတိုု အမ်ဳိးသမီးမ်ား) ၈၁၀၀၀ ေက်ာ္လည္း ရွိပါသည္*။ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကိုလည္း ယာခုုရုုတိုု လုပ္ငန္း၏ သုေတသန ဌာနမ်ားမွ တဆင့္ ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ယာခုုရုုတိုုသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စားေသာက္ကုုန္ တစ္ခုုအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးအပ္လိုက္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ ပထမဆံုုး ထုုတ္ကုုန္တစ္ခုု ျဖစ္ပါသည္။

* ဂ်ပန္နိုင္ငံအတြင္းရွိ “Yakult Ladies” (ယာခုုရုုတိုု အမ်ဳိးသမီးမ်ား) အေရအတြက္ မွာ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ရရွိထားေသာ စာရင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ျပင္ပရွိ ယာခုုရုုတိုု အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေရအတြက္မွာ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ အထိ ရရွိထားေသာ စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။

Photo: Yakult Myanmar FB

Source: Yakult Myanmar

ယာခုုရုုတိုု သမိုင္း

၁၉၃၀ ယာခုုရုုတိုု တည္ေထာင္သူ Dr. Minoru Shirota သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လူ႔ခႏၶာကိုုယ္က်န္းမာေစရန္ အက်ဳိးျပဳေသာ Lactobacillus casei strain Shirota ေခၚ လက္တစ္ အက္ဆစ္ ဘက္တီးရီးယား ေမြးျမဴ စမ္းသပ္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
၁၉၃၅ Dr. Minoru Shirota သည္ ယာခုုရုုတိုု အမည္ျဖင့္ အရသာရွိၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ ႏို႔ခ်ဥ္အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၅၅ Yakult Honsha Co., Ltd အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳျမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

သုေတသနအဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်ိဳတိုျမိဳ႕တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၆၃ ယာခုုရုုတိုု အမ်ဳိးသမီးဟုေခၚေသာ ယာခုုရုုတိုု ႏိုု႔ခ်ဥ္အား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပိုု႔ေဆာင္ေသာစနစ္ အား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၄ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံရပ္ျခား စက္ရံုခြဲအျဖစ္ ထိုင္၀မ္တြင္ စတင္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၈ ယာခုုရုုတိုု ဘရာဇီး စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၉ ယာခုုရုုတိုု ေဟာင္ေကာင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၇၁ ယာခုုရုုတိုု ထိုင္း ႏွင့္ ယာခုုရုုတိုု ကိုရီးယား စတင္ခဲ့ပါသည္။

ယာခုုရုုတိုု အလွကုန္ထုုတ္ကုုန္မ်ဳိးစံုု ေရာင္းခ်ျခင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၇၅ ယာခုုရုုတိုု သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေဆး၀ါးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၇၈ ယာခုုရုုတိုု ဖိလစ္ပိုင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၇၉ ယာခုုရုုတိုု စကၤာပူ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၈၁ ယာခုုရုုတိုု မက္ဆီကန္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၁ ယာခုုရုုတိုု အင္ဒိုနီးရွား စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၄ ယာခုုရုုတိုု ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ ယာခုုရုုတိုု နယ္သာလန္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၅ ယာခုုရုုတိုု ဘယ္လ္ဂ်ီယံ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၆ ယာခုုရုုတိုု ဥေရာပ အျဖစ္ နယ္သာလန္နိုင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ယာခုုရုုတိုု ယူေက ႏွင့္ ယာခုုရုုတိုု ဂ်ာမနီ စတင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၉ ယာခုုရုုတိုု အေမရိက စတင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၂ ယာခုုရုုတိုု ကြမ္ဂ်ိဳး စတင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၄ ယာခုုရုုတိုု မေလးရွား စတင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၅ ယာခုုရုုတိုု တရုုတ္အား ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ယာခုုရုုတိုု ၾသစၾတီးယား စတင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ ယာခုုရုုတိုု အီတလီ စတင္ခဲ့ပါသည္။
ယာခုုရုုတိုု ဗီယက္နမ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၈ ယာခုုရုုတိုု အိႏိၵယ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၇ ယာခုုရုုတိုု အေရွ႕အလယ္ပိုင္း စတင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၉ ကမာၻတစ္၀ွမ္း အတိုင္းအတာ အရ နို႕ထုတ္ကုန္ ေရာင္းအားမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ပုလင္းေပါင္း သန္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ရက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရ)

ယာခုုရုုတိုု ျမန္မာ စတင္ခဲ့ပါသည္။

Source: Yakult Myanmar

Unicode

ယာခုုရုုတိုု မြန်မာ အနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုုနှစ် သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ပြည်တွင်းတွင် လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကုုန်ထုတ်လုုပ်မှု အဆင့်ဆင့်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုုံး နည်းတူ တိကျပြီး စနစ်ကျသော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှှု များဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၉။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းနို့ချဉ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် ယာခုရုတိုကို ပထမဆုံးအကြိမ်မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါ မီဒီယာမိတ်ဆက်အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာမီဒီယာအဖွဲ့များကို အထူးသီးသန့် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အရည်အသွေးစိစစ်ထိန်းချုပ်ထားပြီး မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ယာခုရုတိုမြန်မာ၏ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့် ယာခုရုတိုနို့ချဉ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် နှင့် စက်ရုံတွင် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေသော အဆင့်မြင့် နည်းပညာများကို မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များက လေ့လာခဲ့ ပါသည်။

အဆိုုပါ သတင်းမီဒီယာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာလူမျိုးများ အနေဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ အရည်အသွေးမြင့်ယာခုရုတို နို့ချဉ်များကို သောက်သုံးနိုင်ရန်အတွက် အတွေ့အကြုံပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင် ဂျပန်ပညာရှင်များမှ စနစ်တကျ အရည်အသွေးစိစစ်ထိန်းချုပ်ထုတ်လုပ်နေပုံ အဆင့်ဆင့်ကို သတင်း မီဒီယာအဖွဲ့များမှ လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။ ထိုု့နောက်တွင် ယာခုုရုုတိုု၏ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်များ နှင့် ယာခုုရုုတိုု သမိုုင်းကြောင်း ဗီဒီယိုုမှတ်တမ်းအားလည်း ကြည့်ရှုခဲ့ကြ ပါသည်။

“ကျွန်ပ်တို့သည် လူနေမှုဘဝသိပ္ပံနှင့် အဏုဇီဝဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် သုတေသန လေ့လာ တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေး ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်” ဟူသော ခံယူချက်ဖြင့် ယာခုုရုုတိုုသည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုုင်ငံပေါင်းများစွာ၊ နေရာဒေသပေါင်း များစွာသိုု့ ဈေးကွက် ချဲ့ထွင်ကာ ၎င်း၏ ထုုတ်ကုုန်များကိုု ရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ယာခုုရုုတိုု ထုုတ်ကုုန်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုုင်ငံပေါင်း (၃၉) နိုုင်ငံတွင် ဖြန့်ချိရောင်းချနေပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ယာခုုရုုတိုုကို ဝယ်ယူရရှိနိုုင်သော (၄၀) မြောက် နိုင်ငံ ဖြစ်လာပါသည်။

အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ယာခုရုတိုသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယာခုရုတိုမြန်မာကို စတင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယာခုရုတိုကို စတင်ဖြန့်ချိသည့်အချိန်တွင်လည်း မြန်မာအိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ယာခုရုတိုအမျိုးသမီးဟု ခေါ်သော Yakult Ladies များက အိ်မ်တိုင်ရာရောက် ပို့ဆောင်ပေးသောစနစ်ဖြင့် ဖြန့်ချိပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

– END –

ယာခုရုတို ဆိုုသည်မှာ

ယာခုရုတိုနို့ချဉ်သည် အူလမ်းကြောင်းအတွက် အထူး ကောင်းမွန်သည့် လူ့ခန္ဓာကိုုယ် အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားဖြစ်သော Lactobacillus casei strain Shirota ပါရှိပြီး တစ်ဗူးတွင် အကောင်ရေ သန်းပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ပါသည်။ ယာခုရုတိုကို နေ့စဉ် သောက်သုံးခြင်းဖြင့်

(၁) အူလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် ကျန်းမာ ကောင်းမွန်စေပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

(၂) ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တိုးတက်စေ၍ ခန္ဓာကိုုယ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေသည်။

အသက်အရွယ်မရွေး နေ့စဉ် တစ်ဗူးနှင့် အထက်ပို၍ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။

Yakult အကြောင်း

ယာခုုရုုတိုုသည် ၎င်း၏ လုုပ်ငန်းကိုု ၁၉၃၅ ခုုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုုင်ငံ၌ စတင်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၃၉ ခုထိ လုပ်ငန်း ချဲ့ထွင်ထားပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ရုုံးချုပ်အပါအဝင် ယာခုုရုုတိုု ဝန်ထမ်းအင်အား ၂၇၀၀၀ ခန့် (၂၀၁၉ ခုုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ စာရင်းချုပ် အချက်အလက်များအရ) ဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး ဖြန့်ကျက်ထားပြီး Yakult Central Institute မှ သုတေသီ အမြာက်အများ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် “Yakult Ladies” (ယာခုုရုုတိုု အမျိုးသမီးများ) ၈၁၀၀၀ ကျော်လည်း ရှိပါသည်*။ နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထုုတ်ပြန်ချက်များ၏ ခွင့်ပြုချက် ကိုလည်း ယာခုုရုုတိုု လုပ်ငန်း၏ သုတေသန ဌာနများမှ တဆင့် ဦးဆောင်လျက် ရှိပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ယာခုုရုုတိုုသည် ကျန်းမာရေး အတွက် သင့်လျော်သော စားသောက်ကုုန် တစ်ခုုအဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုချက် ပေးအပ်လိုက်သည့် စားသောက်ကုန်များတွင် ပထမဆုုံး ထုုတ်ကုုန်တစ်ခုု ဖြစ်ပါသည်။

* ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ “Yakult Ladies” (ယာခုုရုုတိုု အမျိုးသမီးများ) အရေအတွက် မှာ ၂၀၁၉ ခုုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ရရှိထားသော စာရင်းဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ပြင်ပရှိ ယာခုုရုုတိုု အမျိုးသမီးများ အရေအတွက်မှာ ၂၀၁၈ ခုုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် အထိ ရရှိထားသော စာရင်း ဖြစ်ပါသည်။

Comment here