အေမရိကန္ႏိုင္ငံထဲ ရွားပါးစာရင္း၀င္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးသုဥ္းလုဆဲ တိရစာၦန္မ်ားကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….

<<< Zawgyi ၿဖင့္ဖတ္ရန္ >>>           ကမာၻေျမဟာ ဇီ၀မ်ိဳးကြဲမ်ိဳးစံုေပါၾကြယ္၀တယ္လို႔

Read More

သစ္ပင္ကို ခုတ္လိုက္ရင္ ေသြးထြက္တယ္ဆိုတဲ့ နဂါးသစ္ပင္ရွိရာသီးျခားကမာၻေလးကို ေဖာ္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္….

<<< Zawgyi ၿဖင့္ဖတ္ရန္ >>>           လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အေရွ႕အလယ္ပို

Read More

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တေန႔တာေဟာစာတမ္း (28.5.2019)

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ အေ၀းျပည္ပဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာေန႔

Read More

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တေန႔တာေဟာစာတမ္း (27.5.2019)

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား ျငင္းခံုေျဖရွင္း၊ စကားမ်ားရတတ္ေသာေန႔၊ ခရီးကိစၥ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါ

Read More

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တေန႔တာေဟာစာတမ္း (26.5.2019)

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား စိတ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္စရာေတြ၊ စိတ္တုိင္းမက်စရာေတြ မ်ားတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထု

Read More

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တေန႔တာေဟာစာတမ္း (25.5.2019)

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား မတင္မက်ျဖစ္ေနေသာကိစၥေတြကုိ ေခါင္းေအးေအးနဲ႔ အပုိင္ဆံုးျဖတ္သင့္ေသာေန႔ ျဖစ္

Read More

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တေန႔တာေဟာစာတမ္း (24.5.2019)

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား  ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္တတ္ေသာ၊ အဖုိးတန္အသံုးအေဆာင္၊ လက္၀တ္လက္စားမ

Read More

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တေန႔တာေဟာစာတမ္း (23.5.2019)

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား မတင္မက် မေရမရာျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သြားတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ရႈပ္စရာေတြ မ်

Read More

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တေန႔တာေဟာစာတမ္း (22.5.2019)

Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား အထင္လြဲ၊ အစြပ္အစြဲ ခံရတတ္ေသာ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ရတတ္ေသာေန႔

Read More